Hakkında

Түмөнбаева Жазгүл Абдылдакуновна 1981-жылы 14-июлда Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Орто мектептен кийин, 2003-жылы К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин “Кыргыз тили жана адабияты мугалими” адистигин бүтүрүп чыккан. Ошол эле жылы Бишкек шаарындагы №68 мектепте иштеген. 2006-жылы К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун аспирантурасын аяктаган. 2007-2009-жылдары Каракол шаарындагы №1инновациялык мектеп-гимназиясында “Кыргыз тили жана адабияты” мугалими болуп иштеген.
2009-жылдан ушул мезгилге чейин К.Тыныстанов атындагы ЫМУда иштеп келе жатат. Учурда ЫМУнун кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу. “Кыргыз тили жана адабияты” адистигинин студенттерине “Түркология”, “Кыргыз тилинин тарыхы”, “Кыргыз тилинин тарыхы”, “Кыргыз диалектологиясы”, “Азыркы кыргыз тили” сабактарынан лекция окуп, практикалык сабактарды өткөрөт жана жалпы университеттик адистиктерге кыргыз тилин өтөт. Ж.Түмөнбаева факультеттин, университеттин коомдук, маданий жана тарбиялык иштерине активдүү катышат. Ишине жоопкерчиликтүү, талапты коё билген адис катары бир нече жолу ЫМУнун Ардак грамоталарына, Ыраазычылык каттарына, Каракол шаарынын мэринин Ыраазычылык баракчасына арзыган.
Педагогикалык ишинен тышкары “Манас” эпосундагы сырттан кирген сөздөрдүн сандык катышы” деген темадагы диссертациялык иштин үстүндө иштейт. Илимий ишинин негизинде жана жалпы түркологиялык маселелерге арналган ондон ашык макаласы жарык көргөн. Түрк, орус тилдерин билет.

Tümönbayeva Cazgül Abdıldakunovna 1981 yılında, 14 Eylül’de Isık-Göl bölgesinin Karakol şehrinde doğdu. Liseni bitirdikten sonra, 2003 yılında Karakol şehrindeki Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesitesinin Filoloji fakültesinin «Kırgız dili ve edebiyatı» bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Bişkek şehrindeki №68 Lisesinde çalıştı. 2004-2006 yıllarında Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. 2007-2009 yıllarda Karakol şehrindeki №1 İnovasyon Lisesinde Kırgız Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı.
2009 yılından itibaren Kasım Tınıstanov Isık-Göl Devlet Üniversitesinde öğretmen görevlisi olarak «Kırgız Dili ve Edebiyatı» bölümünde çalışıyor. Üniversite öğrencilerine «Kırgız Dili Tarihi», «Kırgız Dili Lehçeleri», «Türkoloji», «Kırgız Dili» alanlarında ders veriyor. Eğitim öğretim işinde başarıları için Üniversitenin ve Karakol şehrinin Beledye Başkanlığının Onur Belgelerini kazandı.
Eğitim öğretim dışında «Manas» destanındaki yabancı kelimelerin dilsel istatistikleri» konusundaki tezin üzerinde çalışıyor. Buna bağlı 10dan fazla bilimsel makaleleri var. Türkçe, Rusça bliyor.